Prevádzkový poriadok

 • Parkovanie pri rybníku s motorovými vozidlami na vyhradených miestach. Len s povolením na rybolov, nie návšteva.
 • Každý rybár je povinný pri vstupe zakúpiť si povolenie na rybolov, na sprievod sa to nevzťahuje.
 • Uhradením ceny za povolenku návštěvník súhlasí s podmienkami tohto prevádzkového poriadku.
 • Deti do 12 rokov môžu chytať len v doprovode dospelej osoby.
 • Lov povolený maximálne s dvoma udicami po jednom náväzci + jeden bič bez navijaku (nie skladačka) so všetkými povolenými spôsobmi.
 • Rybár je povinný používať podušku, podberák a dezinfekčný prostriedok na ošetrenie rany po háčiku. V prípade, že rybár nemá niektoré z uvedených náčiní, môže si ho zakúpiť od správcu za finančnú odplatu podľa cenníka.
 • Zakazuje sa používať donesené rybky ako nástrahu a to živé aj usmrtené.
 • Používané návnady musia byť zdravotne nezávadné, ich množstvo nie je obmedzené.
 • Privlastnené ryby do 3 kg je možné odkúpiť u správcu podľa cenníka.
 • Chytené ryby uchovávané v sieťkach sa zakazuje vymeniť, alebo vrátiť do vody, musia sa odkúpiť
 • Ryby so zjavnými znakmi poranenia alebo inak poranené (háčik je hlboko) treba ihneď nahlásiť správcovi, v žiadnom prípade nepustiť naspäť do vody.
 • Pri vode je každý povinný správať sa slušne, nebyť hlučný alebo inak rušiť ostatných rybárov.
 • Po stmievaní je každý povinný osvetliť si svoje miesto.
 • Kladenie ohňa a stanovanie je povolené len na vyhradených miestach.
 • Zákaz kúpania.
 • Zákaz hádzať ohorky od cigariet, alebo iný odpad do vody. Porušenie sa bude trestať okamžitým vyhostením.
 • Po odchode je každý povinný pozbierať okolo seba odpad aj ohorky a dať ich do stanovených smetných košov.
 • Každý je povinný bez vyzvania pri odchode ukázať správcovi svoje tašky a priestory motorového vozidla.
 • Rybár je povinný vrátiť požičané náčinie a ryby privlastnené odovzdať správcovi na odváženie a po odvážení vyplatiť podľa cenníka.
 • Pri nedodržaní rybárskeho poriadku bude previnilec okamžite vyhostený.
 • V prípade odcudzenia ryby bude na dotyčného podané trestné oznámenie a doživotne bude vyhostený.